Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správce osobních údajů PLANCHANGE.CZ se sídlem U Svépomoci 884/4, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapsaný jako Ing. Yossi Zachar, IČO 19547951, spadající k Živnostenskému odboru Úřadu městské části Praha 4, je správcem osobních údajů v souladu s článkem 4, bodem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Kontaktní adresa správce je yossi@planchange.cz.

3. Termín "osobní údaje" se vztahuje na veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, například prostřednictvím jména, identifikačního čísla, lokačních údajů, síťového identifikátoru nebo pomocí jednoho nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty fyzickou osobou, která vyjádřila poptávku po službě, nebo které byly získány správcem pro splnění objednaných služeb. Těmito údaji jsou:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Kontaktní adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Informace o vlastnictví pozemkových parcel a jejich identifikace

2. Správce zpracovává identifikační údaje, kontaktní informace a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů má zákonný základ v souladu s nařízením GDPR. Tento základ zahrnuje:

 • Plnění smlouvy mezi správcem a fyzickou osobou před uzavřením smlouvy, když osoba vyjádřila zájem o poskytnutí služby.
 • Plnění právních povinností správce po uzavření smlouvy podle příslušných ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Správce nevyužívá poskytnuté údaje k zasílání nevyžádaných letáků, newsletterů nebo jiných zpráv, které by mohly být považovány za spam.

3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednaných služeb a plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem služeb a fyzickou osobou. Při objednání služby jsou požadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí této služby. Poskytnutí osobních údajů je nutnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo jí ze strany správce plnit, ani plnit právní povinnosti vůči státu.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Osobní údaje jsou uchovávány správcem po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a fyzickou osobou, včetně uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Tato doba uchovávání je stanovena na 15 let od ukončení smluvního vztahu.

2. U osob, které navštívily webovou stránku a zaslaly zprávu s uvedením svých osobních údajů pro účely evidence poptávky, jsou údaje evidovány po dobu 10 let od odeslání zprávy. Návštěvník webové stránky, který zaslal zprávu, má možnost požádat správce o anonymizaci svých údajů, pokud ještě nebyly odstraněny.

3. Po uplynutí stanovené doby uchovávání osobních údajů správce provede jejich vymazání.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Osoby, které přijímají osobní údaje, jsou subjekty zapojené do dodávky služeb, provádění plateb na základě smlouvy, poskytování služeb pro provoz webových stránek a dalších služeb souvisejících s provozem webových stránek.

2. Správce nemá žádný záměr předávat osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nebo mezinárodním organizacím.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, ale někteří další zpracovatelé mohou také zpracovávat osobní údaje na jeho žádost. Těmito zpracovateli jsou:

 • Poskytovatel webového hostingu Google.
 • Poskytovatel e-mailových a elektronických služeb Microsoft.

VII. Vaše práva

1. V souladu s nařízením GDPR máte právo na následující podmínky:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR.
 • Právo na opravu svých osobních údajů podle článku 16 GDPR.
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů podle článku 18 GDPR.
 • Právo na výmaz svých osobních údajů podle článku 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů podle článku 21 GDPR.
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů podle článku 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.

2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce potvrzuje, že provedl všechna nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

2. Správce zavedl technická opatření pro zabezpečení datových úložišť a fyzických úložišť osobních údajů.

3. Správce garantuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby, které byly pověřeny správcem a jsou oprávněné k jejich zpracování.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Fyzická osoba potvrzuje, že seznámila se s podmínkami ochrany osobních údajů a přijímá je v plném rozsahu odesláním e-mailové zprávy nebo vyplněním kontaktního formuláře pro zanechání vzkazu. Tato informace je přímo uvedena na stránce s kontakty.

2. Správce si vyhrazuje právo upravovat tyto podmínky.

3. Tyto podmínky ochrany osobních údajů vstupují v platnost dne 01. 01. 2024.