Je možné postavit stavbu bez povolení?

Mnoho lidí si mylně myslí, že bez stavebního povolení lze umístit na pozemek malou stavbu do 25 m2. Zákon č. 183/2006 Sb. § 79 odstavec 2 o) je však velmi jasný, na stavbu není nutné povolení pokud se jedná o stavbu "do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci."

Je tedy explicitně vyjádřeno, že na uplatnění tohoto odstavce již musí na pozemku být jiná stavba, samostatně to není možné. Zároveň jsou důležité odstupové vzdálenosti a to, že po umístění malé stavby musí na pozemku zůstat alespoň 50 % ploch (např. trávník, zahrada), které umožňují vsakování dešťové vody.

Ještě stojí za zmínku Zákon č. 183/2006 Sb. § 79 odstavec 2 l), který říká, že na lesním pozemku je možné umístit stavby pro hospodaření a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení." Mnoho lidí si také myslí, že je v lese možné postavit malý domek, no je nutno podotknout, že stavba má sloužit k hospodaření a tedy její vybavení nesmí připomínat rodinný dům nebo rekreační objekt.