Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Tato stránka není e-shopem, protože objednání služeb neprobíhá přes webové rozhraní, ale prostřednictvím e-mailového kontaktu s poskytovatelem. Nicméně, abychom to zjednodušili a ujasnili, uvádíme zde obchodní podmínky, kterými se řídíme.

I. Vymezení pojmů

1. Webovou stránku představuje webová stránka planchange.cz, včetně její podstránek.

2. Poskytovatelem je fyzická osoba podnikající, zapsaná v živnostenském rejstříku, která poskytuje služby na webové stránce. Poskytovatelem je Ing. Yossi Zachar, IČO 19547951, se sídlem U Svépomoci 884/4, 140 00, Praha 4, Česká republika, spadající k Živnostenskému odboru Úřadu městské části Praha 4. Poskytovatel není plátcem DPH.

3. E-mail poskytovatele představuje e-mailová adresa info@planchange.cz.

4. Služby zahrnují poradenství v oblasti urbanismu a územního plánování uveřejněné na webové stránce. Může zahrnovat přípravu podkladů, výkresů nebo podání žádosti na orgány veřejné správy jménem klienta. V rámci jedné smlouvy mohou být poskytnuty více služeb.

5. Návštěvníka představuje osoba, která navštěvuje webovou stránku poskytovatele, a může se následně stát klientem nebo spotřebitelem.

6. Klienta představuje osoba, která prostřednictvím komunikace na dálku - e-mailem, uzavře smlouvu o poskytnutí služby s poskytovatelem. Podrobnosti o uzavření této smlouvy jsou uvedeny v kapitole II. Poskytovatel se zavazuje klientovi poskytnout službu v rámci sjednaného cenového rozmezí, jak je popsáno v kapitole III. Klient se naopak zavazuje uhradit přesnou částku za poskytnutou službu, která bude stanovena uvnitř sjednaného cenového rozmezí, ve chvíli, kdy bude služba připravena k poskytnutí. Klientem může být spotřebitel, podnikatel, nepodnikající právnická osoba nebo organizační složka státu.

7. Spotřebitele je fyzická osoba, která jedná v rámci svého soukromého zájmu a zároveň není osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), která by si tuto službu objednala v rámci svého podnikání. Zároveň spotřebitelem není osoba, která by si službu objednala v rámci výkonu svého povolání (např. manažer pracující pro developerskou firmu, který se potřebuje poradit o koupi investičních nemovitostí ve jménu developerské firmy, s cílem objednat si službu).

8. Smlouvu představuje dohoda o poskytnutí služby. Postup uzavření této smlouvy prostřednictvím e-mailu je podrobně popsán v kapitole II. Uzavírání smlouvy probíhá distančně, kdy je smlouva uzavřena bez nutnosti osobního setkání a pomocí prostředků komunikace na dálku, konkrétně prostřednictvím e-mailu. Projeveným zájmem o poskytnutí služby prostřednictvím e-mailu vyjadřujete výslovný souhlas s využitím prostředků komunikace na dálku.

II. Poptávka, objednávka služby a uzavření smlouvy

1. Poptávku po službě nebo službách realizuje návštěvník webové stránky prostřednictvím kontaktování poskytovatele skrze e-mail nebo vyplněním formuláře v sekci Kontakt. V této sekci je návštěvník informován o souhlasu s těmito VOP.

2. Po zaslání této poptávky prostřednictvím webové stránky obdrží návštěvník e-mailovou odpověď od poskytovatele, která obsahuje nabídku vhodné služby na základě poskytnutého popisu. V e-mailu bude uvedeno orientační cenové rozmezí.

3. Návštěvník není povinen reagovat na tuto e-mailovou zprávu, což znamená, že nedošlo k uzavření smlouvy. Návštěvník má také možnost odmítnout nabídku a tak nedojde k uzavření smlouvy. Pokud však souhlasí s nabídkou, tak odešle kladnou odpověď a potvrdí svůj záujem o službu/služby.

4. Poskytovatel následně potvrdí, že došlo k uzavření smlouvy a zároveň doplní, že jakmile bude služba připravena k poskytnutí, poskytovatel zašle fakturu s platebním výměrem, který se bude pohybovat v předem zaslaném cenovém rozmezí dle kapitoly III.

5. Moment připravení služby k poskytnutí se vztahuje k okamžiku, kdy je poradenství pro klienta/spotřebitele, zpracování podkladů nebo příprava žádosti jménem klienta/spotřebitele na orgány veřejné správy připravena k poskytnutí, ale čeká se na úhradu této/těchto služby/služeb klientem/spotřebitelem.

6. Uzavření smlouvy není jednostranný proces založený pouze na jedné zprávě, ale vyžaduje několik zpráv - kroků. K uzavření smlouvy není vyvíjen žádný nátlak a každá osoba má právo na své vlastní rozhodnutí, zda má zájem o službu.

7. Po potvrzení uzavření smlouvy ze strany poskytovatele se návštěvník webové stránky stává klientem nebo spotřebitelem v souladu s kapitolou I.

8. Po potvrzení uzavření smlouvy je možné zrušit objednávku služby dle kapitoly V. a to jen v případě uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a poskytovatelem. V ostatních případech poskytovatel nedokáže zaručit, že bude možné zrušit objednávku služby po jejím potvrzení, protože se jedná o službu na míru.

III. Cena a platba

1. Cenové rozmezí vyjadřuje předpokládanou minimální a maximální cenu za poskytnutí služby. Vzhledem k nemožnosti okamžitého posouzení všech podkladů, které je nutné zanalyzovat a zpracovat před poskytnutím služby, je budoucí klient/spotřebitel informován o cenovém rozmezí dostatečně předem před uzavřením smlouvy. Je na něm, zda souhlasí s cenovým rozmezím a zda chce pokračovat v uzavření smlouvy.

2. Cena vyjadřuje náročnost poskytnutí služby uvnitř cenového rozmezí a je uvedena na zaslané faktuře. Cena je bez DPH, protože poskytovatel není plátcem DPH.

3. Dodatečné náklady vznikají v případě, kdy klient/spotřebitel zamlčí podstatné informace nebo neposkytne všechny potřebné dokumenty a je nutné více času věnovat poskytnutí služby. Tyto náklady, spojené s nápravou situace, mohou být požadovány a vyžadovány od klienta nebo spotřebitele.

4. Navazující náklady vznikají v situacích, kdy chyba není způsobena klientem/spotřebitelem, např. že dotčené orgány mohou požadovat další informace o záměrech vlastníka pozemku. Klient/spotřebitel bude informován, pokud úřad požádá poskytovatele o tyto informace. Klient/spotřebitel by měl také informovat poskytovatele o této situaci v případě, že obdržel vyzvu. Je pak na klientovi/spotřebiteli, zda se rozhodne, aby na požadavek orgánu veřejné správy reagoval poskytovatel a to s uplatněním navazujících nákladů, které budou klientovi/spotřebiteli fakturovány nebo převesme tuto odpovědnost a poskytne požadovanou reakci sám, v takovém případě se nebudou uplatňovat dodatečné náklady a služba bude považována za poskytnutou.

5. Výhradním způsobem platby je bezhotovostní bankovní převod na bankovní účet. Klient/spotřebitel obdrží pokyny k platbě prostřednictvím faktury zaslané na e-mail. Faktura je odeslána ve chvíli, kdy je služba připravena k poskytnutí. V těchto pokynech budou uvedeny údaje pro správné uhrazení služby a to bankovní účet, částka k zaplacení a termín splatnosti. Za den uhrazení se považuje den, kdy částka byla připsána na účet poskytovatele.

IV. Dodání služby/služeb

1. Prověření pozemku - Klient/spotřebitel bude informován o připravení služby k poskytnutí a obdrží fakturu. Po úspěšném uhrazení faktury obdrží klient/spotřebitel, prostřednictvím e-mailu použitého pro komunikaci, dokumenty týkající se služby prověření pozemku. Tyto dokumenty budou poskytnuty v elektronické podobě ve formátu PDF obsahujícím textový a grafický materiál. Dodání dokumentů proběhne do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 14 dnů od uhrazení faktury. V případech, kdy je spolupráce klienta nebo spotřebitele nezbytná pro poskytování služeb, si poskytovatel vyhrazuje právo na dodatečné prodloužení lhůty. Poskytovatel nenese odpovědnost za finanční ztráty, které vzniknou v souvislosti s koupí/neoupí nebo prodejem/neprodáním pozemku, na který byla poskytnuta služba prověření pozemku. Tato služba je pouze poradenského charakteru a klient/spotřebitel si může vybrat, zda ji přijme jako závaznou informaci.

2. Změna územního plánu (Příprava podkladů a podání žádosti ke změně územního plánu) - Klient/spotřebitel bude informován o připravení služby k poskytnutí a obdrží fakturu. Po úspěšném uhrazení faktury obdrží klient nebo spotřebitel prostřednictvím e-mailu, který byl použit pro komunikaci, potvrzení o podání žádosti jménem klienta. Žádost bude podána do 40 dnů od uzavření smlouvy, případně do 14 dnů od uhrazení faktury. V případech, kdy je spolupráce klienta nebo spotřebitele nezbytná pro poskytování služeb, si poskytovatel vyhrazuje právo na dodatečné prodloužení lhůty. Klient/spotřebitel bude informován o nutnosti dodatečné lhůty v případech, kdy je potřeba provést další ověřování pozemku s ostatními úřady.

V případě, že klient/spotřebitel si chce podat žádost sám, tak se postupuje jako v předchozím bodě, klient/spotřebitel bude informován o připravení služby k poskytnutí a obdrží fakturu. Po úspěšném uhrazení faktury obdrží klient/spotřebitel, prostřednictvím e-mailu použitého pro komunikaci, dokumenty k podání žádosti ke změně územního plánu. Tyto dokumenty budou poskytnuty v elektronické podobě ve formátu PDF obsahujícím textový a grafický materiál. Dodání dokumentů proběhne do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 14 dnů od uhrazení faktury.

Klient/spotřebitel bere na vědomí, že v případě změny územního plánu může obec požadovat od vlastníka pozemku, který změnu inicioval, náhradu nákladů spojených s pořízením územněplánovacích podkladů. Klient/spotřebitel řeší tyto náklady přímo s příslušným orgánem veřejné správy.

3. Poradenství - Jedná se o poradenskou službu v oblasti urbanismu a územního plánování, která je poskytována na základě přání klienta/spotřebitele. Po připravení služby k poskytnutí obdrží klient/spotřebitel fakturu. Po úspěšném uhrazení faktury obdrží klient/spotřebitel prostřednictvím e-mailu použitého pro komunikaci dokumenty související s dotazem nebo žádostí. Obsah těchto dokumentů závisí na konkrétním požadavku klienta/spotřebitele. Dodání dokumentů proběhne do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo do 14 dnů od uhrazení faktury. V případech, kdy je spolupráce klienta nebo spotřebitele nezbytná pro poskytování služeb, si poskytovatel vyhrazuje právo na dodatečné prodloužení lhůty.

4. Pokud dojde k zamlčení podstatných informací nebo neposkytnutí potřebných dokumentů, může to mít za následek poskytnutí neplnohodnotné služby, která nemusí být akceptovatelná úřady. V takovém případě může dojít k vzniku dodatečných nákladů, které si poskytovatel služby může vyžadovat od klienta/spotřebitele jako náhradu, aby službu mohl poskytnout v plném rozsahu.

5. Služby prověření pozemků, změny územního plánu a poskytování poradenství nemají právní závaznost. Nemůžeme proto garantovat, že rozhodnutí orgánu veřejné správy bude ve prospěch vlastníka pozemku na základě poskytnutých podkladů a služeb. Toto upozornění je dostatečně viditelné na různých podstránkách našeho webu a návštěvníci jsou o této skutečnosti řádně informováni. Je důležité si uvědomit, že i v případě schválení žádosti příslušnou obcí může proces získání a schválení územního plánu trvat několik let a nemá okamžitou platnost v době schválení. Naše služby jsou poskytovány odborníky s vysokoškolským vzděláním v oboru urbanismus a územní plánování, a tak můžete mít jistotu, že jsou založeny na odborných znalostech a aktuálně dostupných informacích.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy uzavírané distančním způsobem v lhůtě 14 dnů, která začíná běžet ode dne uzavření smlouvy, následující den potom, co smlouva byla uzavřena, je prvním dnem 14denní lhůty. Formulář se nachází na stránce ČOI a je nutné ho zaslat na e-mail poskytovatele. V případě, že spotřebitel nemůže formulář vyplnit, tak postačuje poskytovatele informovat o odstoupení od smlouvy prostou správou e-mailem, ze kterého byla komunikace vedena. Spotřebitel obdrží potvrzení, že došlo k odstoupení od smlouvy, případně k zamítnutí, pokud se jedná o body 2. a 3. této kapitoly.

2. V okamžiku, kdy započne plnění služeb s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dnů), je spotřebitel informován o skutečnosti, že poskytnutím plnění zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.

3. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, jestliže byly tyto služby poskytnuty v plném rozsahu. V případě částečného poskytnutí služby bude vyzván k úhradě poměrné části.

4. Klient (nespotřebitel) nemá právní nárok na odstoupení od smlouvy, avšak může nás kontaktovat se žádostí o odstoupení od smlouvy. Pokud se nezahájily přípravné práce na službě, tak služba bude zrušena a o úspěšném odstoupení od smlouvy bude klient vyrozuměn.

5. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v případě, že klient/spotřebitel porušil VOP, jedná se o podvodné jednání nebo neposkytuje součinnost potřebnou pro poskytnutí služby.

VI. Reklamace

1. Poskytovatel zaručuje, že poskytnutá služba je při převzetí bez vad a je poskytována v souladu se smlouvou a platnými právními předpisy. Nicméne poskytnutou službu je možné reklamovat dle následujících bodů, avšak musí být prokázáno, že služba je opravdu vadná nebo nekompletní. Doporučuje se uplatnit reklamaci bez dodatečného odkládání. 

2. Pokud služba neodpovídá popisu nebo nebyla poskytnuta v plném rozsahu, klient/spotřebitel má nárok na nápravu služby ze strany poskytovatele nebo na poměrovou slevu. Pokud reklamaci uznáme jako oprávněnou a klient nebo spotřebitel si zvolí slevu z již uhrazené ceny dle faktury, tak sleva bude poskytnuta formou vrácení částky na bankovní účet, který byl použit při platbě. Toto vrácení proběhne do 10 dnů od uznání reklamace. V případě nápravy by byl klient/spotřebitel informován o lhůtě napravení služby, ta je však maximálně 30 dnů, jinak má klient/spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy.

3. K uplatnění reklamace je nutno zaslat e-mail poskytovateli, e-mail by měl obsahovat prvek, podle kterého bude možné identifikovat smlouvu (např. číslo faktury) a důvod reklamace.

4. Pokud k vadě nebo neúplnosti služby došlo zaviněním klienta/spotřebitele (např. neposkytnutím důležitých informací), reklamace bude přijata, ale nebude jí vyhověno.

5. Pokud se vyskytne jakýkoli problém s postupem reklamace ze strany poskytovatele, máte možnost obrátit se na příslušné orgány uvedené v kapitole VII.

VII. Poskytování asistence při vyřizování stížností a řešení spotřebitelských sporů

1. Pokud máte jakoukoli stížnost týkající se uzavřené smlouvy, jejího plnění nebo našeho postupu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na yossi@planchange.cz.

2. V případě sporu mezi poskytovatelem a spotřebitelem má spotřebitel právo na mimosoudní řešení. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je subjektem pro mimosoudní řešení Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce: coi.cz, adr.coi.czadr@coi.cz. Spotřebitel má také možnost využít online platformu pro řešení sporů, kterou zřídila Evropská komise, a je dostupná na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od okamžiku jejího uzavření až do poskytnutí služby klientovi/spotřebiteli ze strany poskytovatele.

2. Jsme oprávněni jednostranně upravovat tyto VOP. Vždy je závazné znění VOP, které bylo platné v okamžiku uzavření smlouvy.

3. Tyto VOP nabývají účinnosti 01. 01. 2024.